Humanitāro zinātņu fakultāte  atbilstoši Latvijas Universitātes Attīstības stratēģijai
2016.–2020. gadam kopā ar Teoloģijas fakultāti, Vēstures un filozofijas fakultāti, Filozofijas un socioloģijas institūtu, Latviešu valodas institūtu un Latvijas Vēstures institūtu piedalās LU prioritārā pētnieciskā virziena “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” īstenošanā (virziena vadītāja – prof. Andra Kalnača). 

Humanitāro zinātņu fakultātes apakštēma prioritārajā pētnieciskajā virzienā – “Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra” (vadītāja prof. Andra Kalnača) ar šādām  pētniecības sadaļām:

 • Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā
  (Anglistikas nodaļa);
 • Āzijas kultūru diskurss civilizāciju saskarsmes apstākļos
  (Āzijas studiju nodaļa);
 • Vācu valoda, literatūra un kultūra Baltijā
  (Ģermānistikas nodaļa);  
 • Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: Baltijas jūras reģiona konteksts
  (Klasiskās filoloģijas nodaļa);
 • Kultūras antropoloģija un antropoloģijas kultūra: mūsdienu sabiedrība antropologu skatījumā (Antropoloģijas studiju nodaļa); 
 • Latvistika globālajā kultūrtelpā
  (Latvistikas un baltistikas nodaļa); 
 • Romānistika Latvijā, Eiropā un pasaulē
  (Romānistikas nodaļa);
 • Pāri robežām: lokālie un globālie procesi slāvu valodās un kultūrā
  (Rusistikas un slāvistikas nodaļa);
 • Tulkošana un terminoloģija
  (Sastatāmās valodniecības un tulkošanas  nodaļa).