2018. - 2023. gada izdevumi:

Valoda: nozīme un forma 14. Gramatika un korpusa pētījumi

https://doi.org/10.22364/vnf.14

7. starptautiskā klasiskās filoloģijas konference. Antiquitas viva 2023: tikšanās valodās, tekstos, kultūrās. 2023. gada 27.–28. aprīlis.
Konferences programma un referātu kopsavilkumi.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 100 lpp.
ISBN 978-9934-18-979-1 (iespiestais izdevums)
ISBN 978-9934-18-980-7 (digitālais izdevums)
https://doi.org/10.22364/av2023.pk

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2023. 117 lpp. 

ISBN 978-9934-36-103-6 (PDF) 

https://doi.org/10.22364/luszk.81.vlf.tk

“Baltic Journal of English Language, Literature and Culture” 13. numurs

Plašāk par žurnālu tā tīmekļa vietnē: https://journal.lu.lv/bjellc/about

Publikācijas lasāmas brīvpieejā: https://journal.lu.lv/bjellc/issue/view/61

58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un vārddarināšana” 2023. gada 16. un 17. martā.
Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 83 lpp.
ISBN 978-9934-18-945-6 (iespiestais izdevums)
ISBN 978-9934-18-946-3 (digitālais izdevums)
https://doi.org/10.22364/aoszk.58.tk

5th International Symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives: Language for Specific Purposes in the Era of Multilingualism and Technologies, April 28–29, 2022, Riga, Latvia. Book of AbstractsRiga: University of Latvia Press, 2023. 97 p.
ISBN 978-9934-36-025-1 (PDF)

Izdots krājuma „Valoda: nozīme un forma”  13. numurs  „Gramatika un valodas prasme”

http://dx.doi.org/10.22364/VNF

Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2022. 159 lpp.
ISBN 978-9934-18-868-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.80.vlf.tk

Antiquitas Viva 5, studia classica
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu krājums "Antiquitas Viva"

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.        

Rakstu krājums “Literatūra un reliģija”
Atbildīgā redaktore – Ieva Kalniņa.

Kalviša Liene
RES LATVIENSES V. Evidencialitāte latviešu valodā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

RES LATVIENSES
Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti

Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā
Red. Kuharenoka Tatjana, Novikova Irina, Orehovs Ivars
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

Rakstu krājums “Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums”

Vecgrāvis Viesturs
Mani sveicina zvaigznes. Romantisms latviešu  literatūrā

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.   Grāmatu sērija “Latvijas gadu gredzeni literatūrā”