Humanitāro zinātņu fakultāte

Adrese: Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050
Atrašanās vieta kartē
Tālrunis: 6703 4908
E-pasts: hzf@lu.lv
 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) sākotne meklējama jau 1919. gadā, kad Universitātē tiek dibināta Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kuras humanitāro zinātņu potenciāls tolaik koncentrējas galvenokārt uz baltu valodām, latviešu literatūru, vēsturi un kultūru.

Laikiem ritot, vairākkārt mainījušies fakultāšu nosaukumi un struktūra (Vēstures un filoloģijas fakultāte,  Filoloģijas fakultāte, Svešvalodu fakultāte, Moderno valodu fakultāte, Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte). 2010. gadā, apvienojoties Moderno valodu fakultātei un Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātei, tiek izveidota Humanitāro zinātņu fakultāte.  

Šodien HZF ir vadošais centrs Latvijā, kur iespējams padziļināti studēt un pētīt ne tikai baltu (latviešu, lietuviešu) un klasiskās (latīņu, sengrieķu) valodas,  bet arī plašu svešvalodu spektru: angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu, portugāļu, jaungrieķu, norvēģu, zviedru, somu, igauņu, lībiešu, čehu, poļu, krievu valodu, kā arī, sekmējot starpkultūru komunikāciju un valodu apguvi Austrumu kultūru kontekstā, – arī arābu, korejiešu, ķīniešu un japāņu valodu.

Tieši tādēļ HZF nereti salīdzina ar Bābeles torni – ik dienu Visvalža ielas ēkā skan vairāk nekā 20 dažādas pasaules valodas.


LU HZF misija
HZF misija ir sniegt ieguldījumu humanitārajās zinātnēs izglītotas sabiedrības un tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā, kas sakņojas latviešu valodas, literatūras un kultūras, pasaules valodu un kultūru, kā arī starpdisciplināru jomu izziņas zinātniskajā izcilībā un digitalizācijā.

LU HZF vīzija
HZF ir zinātnē balstīta daudzvalodu un multikulturāla fakultāte, kas Latvijas un starptautiskajā zinātnes un augstākās izglītības ekosistēmā sniedz kvalitatīvu, darba tirgū augsti novērtētu, konkurētspējīgu, kā arī starptautiski atzītu augstāko izglītību un mūžizglītību, Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgum sagatavojot izcilas, radošas un kompetentas personības – humanitāro zinātņu līderus ar spēcīgu Latvijas un eiropeisku identitātes apziņu pasaules kultūras mantojuma daudzveidības un starpdisciplinaritātes kontekstā. HZF darbība ir latviešu valodas un kultūras ilgtspējas pamats.

LU Humanitāro zinātņu fakultātes stratēģija 2022.-2027.gadam

Bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas piedāvā septiņas HZF nodaļas: Latvistikas un baltistikas nodaļa, Anglistikas nodaļa, Āzijas studiju nodaļa, Ģermānistikas nodaļa, Klasiskās filoloģijas nodaļa, Romānistikas nodaļa, Rusistikas un slāvistikas nodaļa.

Studiju kvalitāti garantē programmu starptautiskā akreditācija, akadēmiskā personāla augstā kvalifikācija, ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste, arī studiju un personāla starptautiskās mobilitātes plašās iespējas.

HZF ir labi pazīstama daudzu Latvijas mēroga un starptautisku pētniecisku aktivitāšu un kultūrnorišu vieta. Radošu fakultātes sabiedrisko dzīvi uztur kā mācībspēki, tā studenti. Studentu pašpārvalde, kura pārstāv studentu intereses fakultātē un LU, rīko izglītojošus, sporta un izklaides pasākumus. HZF studentu pašpārvalde īsteno labas ieceres, ļaujot sajust patiesu piederību gan Latvijas Universitātei, gan savai fakultātei.

Kāpēc studēt humanitārās zinātnes?
Valodu, literatūras, tekstu, kultūru studijas veido un norūda domāšanu, spēju kritiski, analītiski  un objektīvi vērtēt faktus un norises sevī, sabiedrībā, arī pasaules mērogā. Valodu saskarē pilnveidojas dzimtās valodas prasme un izpratne, kas mūslaikos nebūt nav pašsaprotama lieta. Citu valodu, tautu, kultūru izzināšana ir šodienas un īpaši nākotnes drošības pamatgarants: izzinot un dziļāk izprotot citus, mācāmies ne vien būt toleranti, bet arī pastāvēt par savām vērtībām un argumentēti, pārliecinoši tās skaidrot pārējiem.


Iepazīsti Humanitāro zinātņu fakultāti video stāstā: Nāc studēt LU Humanitāro zinātņu fakultātē! - YouTube