Humanitāro zinātņu fakultātei ir plaša un aktīva sadarbība  ar sadarbības augstskolām, skolām, pētnieciskajiem institūtiem, bibliotēkām, apgādiem, zinātniskiem centriem,  profesionālajām organizācijām un citām institūcijām  Latvijā – tā ir kopīga konferenču un pasākumu rīkošana, pētniecisko projektu īstenošana, studentu prakšu nodrošināšana u.c. sadarbības formas.  Pētniecisko projektu, lauku pētījumu īstenošanā un pasākumu organizēšanā aktīva ir fakultātēs docētāju sadarbība ar novadu pašvaldībām.
 • Sadarbība notiek ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Ventspils Augstskolu,  Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas P. Stradiņa universitāti u.c. augstskolām (sadarbība zinātnē, atsevišķu programmu īstenošanā, starpaugstskolu doktorantu semināru rīkošanā, vieslektoru apmaiņā u.c.).

 • Fakultāte sadarbojas ar nozares pētnieciskiem institūtiem Latvijā, piemēram, LU Latviešu valodas institūtu, Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu u.c. (kopīgi pētījumi, konferences, studentu regulāra viesošanās institūtos atsevišķu nodarbību ietvaros,  zinātnisko konsultantu un recenzentu piesaiste u.c.).

Fakultātes docētāji iesaistās skolēnu zinātniskās konferences (reģionālais un valsts posms) organizēšanā sadarbībā ar valodas un literatūras skolotāju asociācijām, kursu īstenošanā skolotājiem sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru u.c. Studenti iziet mācību praksi skolā  (piemēram, tāda ir MSP „Anglistika“ studējošiem). Notiek sadarbība dažādu projektu īstenošanā (piemēram, sadarbībā ar Jūrmalas Alternatīvo skolu un Klasisko ģimnāziju fakultātes klasiskās filoloģijas speciālisti īsteno antīkās kultūras izpētes projektus), kā arī tiek realizēti citi sadarbības veidi.

 • Fakultāte sadarbojas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju (studiju programmu īstenošanā, pētniecībā, skolu mācību olimpiāžu rīkošanā;  fakultātes mācībspēki piedalās kā nozares eksperti dažādās darba grupās, komisijās, piemēram, mācību satura izveidē u.c.). Projektu īstenošanā sadarbība ar Latvijas Kultūras ministriju (atbalsts fakultātes docētāju pieteiktajiem projektiem Valsts Kultūrkapitāla fondā), sadarbība ar Ārlietu ministriju valodu apguves jomā un citām ministrijām.
   
 • Fakultātei cieša sadarbība izveidojusies ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – pasākumu organizēšanā,  zinātnes popularizēšanā, piemēram, Kanādas kultūras studiju ietvaros u.c. Ir arī citas sadarbības formas, piemēram, Latvistikas un baltistikas nodaļas docētāji un studenti piedalās LNB interneta izdevuma bibliotekāriem “Literatūras ceļvedis” veidošanā u.c.
   
 • Studentu prakšu īstenošanā fakultātes ikgadējs sadarbības partneris ir valodu uzņēmums “Skrivanek Baltic”. Sadarbības forma ir arī regulāras vieslekcijas un semināri fakultātes topošajiem tulkiem un tulkotājiem. Fakultātes docētāji sadarbojas ar uzņēmumu arī tā konkursa Latvijas studentiem “Labākais jaunais tulkotājs” rīkošanā.
   
 • Regulāra sadarbība studentu prakšu realizācijā fakultātei ir arī Latvijas muzejiem, piemēram, Memoriālo muzeju apvienību, Rakstniecības un mūzikas muzeju u.c.
   
 • Sadarbības partneri nodarbinātības jomā ir uzņēmumi TELE2,  BITE,  TIETO LATVIA (īpaši studentiem, kuri apgūst skandināvu valodas), filmu, programmu adaptēšanas un tulkošanas uzņēmums SDI Media Latvia u.c.
 • Fakultāte sadarbojas arī ar dažādām profesionālām organizācijām un biedrībām, piemēram, Latviešu Rakstnieku savienību (docētāju un studentu iesaiste laikraksta "konTEKSTS" tapšanā; atdzejas semināru, studiju kursa “Radošā rakstniecība”  īstenošana Baltu filoloģijas BSP studentiem); Latviešu valodas aģentūru (sadarbība pasākumu organizēšanā, zinātnē, docētāju iesaiste latviešu valodas mācīšanā sveštautiešiem) un daudzām citām organizācijām Latvijā.