Fakultātē studijas notiek doktora studiju programmā, kas tiek īstenota studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas".

Valodu un kultūru studijas

Fakultātē darbojas doktorantūras skola "Letonika un starpkultūru pētījumi", kas apvieno dažādu programmu humanitāro zinātņu doktorantus. Tā ir iespēja iegūt zināšanas par citām, tuvām disciplīnām, klausoties vieslektorus; apspriest savu promocijas darbu doktorantūras skolas semināros ar citu nozaru doktorantiem, tādējādi gūstot jaunas idejas un jaunu skatījumu uz savu pētījumu.