Fakultātē studijas notiek divās doktora studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas".

Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studijas →
Valodniecības doktora studijas →


Fakultātē darbojas doktorantūras skola "Letonika un starpkultūru pētījumi", kas apvieno dažādu programmu humanitāro zinātņu doktorantus. Tā ir iespēja iegūt zināšanas par citām, tuvām disciplīnām, klausoties vieslektorus; apspriest savu promocijas darbu doktorantūras skolas semināros ar citu nozaru doktorantiem, tādējādi gūstot jaunas idejas un jaunu skatījumu uz savu pētījumu.