Metodiķe Natālija Ambrosova
tālr. 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

 • Japānas studiju centrs, 428. telpa, tālr. 6703 4928
    (Āzijas studiju japanoloģijas apakšprogramma)
asoc. prof. Agnese Haijima, e-pasts: agnese770@gmail.com
lektora p.i. Yukihiro Ohashi, e-pasts: yukihiro.ohashi@lu.lv
zin. asist. Lauma Šime, e-pasts: lauma.sime@gmail.com

 • Dienvidaustrumāzijas studiju centrs, 428. telpa, tālr. 6703 4928
prof. Leons Taivāns, tālr. 6703 4806, 428. telpa, e-pasts: leons.taivans@lu.lv

 • Austrumāzijas pētniecības centrs, 415.a telpa
    (Āzijas studiju sinoloģijas apakšprogramma)
prof. Franks Kraushārs, e-pasts: frank_jochen.kraushaar@lu.lv
asoc. prof. Agita Baltgalve, e-pasts: agita.baltgalve@inbox.lv
lekt. p.i. Wang Qiongzi, e-pasts: wangqiongzi2009@gmail.com
pasn. Karīna Jermaka, e-pasts: karina.jermaka@gmail.com

 • Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas studiju centrs, 412. telpa
    (Āzijas studiju Tuvo Austrumu apakšprogramma)
asoc. prof. Jānis Ešots, e-pasts: jeshots@inbox.lv
doc. Salahs Mohameds Šerifs, e-pasts: salahsharief@inbox.lv
lekt.  Ingrīda Kleinhofa, e-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv
vad. pētn. Kaspars Kļaviņš, e-pasts: klavinskaspars@gmail.com 
lekt. p.i. Sibela Burcere, e-pasts: sibelburcer@gmail.com
zin. asist. Zane Šteinmane, e-pasts: z.steinmane@gmail.com

 • Korejas studiju centrs, 105. telpa
    (Āzijas studiju Korejas studiju modulis)
pasn. Nataļja Jansone, e-pasts: natalja.jansone@lu.lv
pasn. Ildze Šķestere, e-pasts: ildze.skestere@lu.lv
zin. asist. Inese Babre, e-pasts: inesebabre1@gmail.com