Erasmus+ ir populārākā studiju mobilitātes programma Eiropā, kas dod studentiem iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas, pārbaudīt adaptēšanās spējas svešā valstī un palielina studentu izredzes darba tirgū.

Pieteikšanās apmaiņas studijām:

  • rudens semestrī notiek februārī;
  • pavasara semestrī notiek no augusta līdz septembra sākumam.

Detalizētu informāciju lasīt tālāk:

Erasmus+ programma piedāvā stipendiju (no 2 līdz 12 mēnešiem) studijām kādā no LU HZF sadarbības augstskolām.

Erasmus+ maksimālās mēneša stipendijas likmes studijām 2018./2019. ak.g.
(var būt līdzīgi 2019./2020. ak.g.)

450 EUR: Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Igaunija, Lietuva
500 EUR: Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Horvātija, Slovēnija, Grieķija, Turcija
600 EUR: Vācija, Spānija, Portugāle, Malta, Kipra
650 EUR: Austrija, Itālija
670 EUR: Francija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Islande
700 EUR: Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Somija, Īrija

  • Erasmus+ stipendija var būt piešķirta viena semestra studijām ārvalstu partneraugstskolā. LU nevar garantēt papildu finansējuma piešķiršanu Erasmus+ studiju perioda pagarināšanas  gadījumā.
  • Erasmus+ fiksēta stipendijas likme var būt palielināta par 100 EUR tiem studiju mobilitātes dalībniekiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu.

HZF sadarbības augstskolas

Nosacījumi dalībai programmā:

  1. Studentus dalībai programmā nominē fakultāte. LU HZF studiju mobilitātes pretendentu atlases konkurss tiek rīkots divas reizes gadā. Tiek izskatīti tikai nākamā semestra apmaiņai iesniegtie pieteikumi. Nolikums par Erasmus+ studiju mobilitātes konkursa rīkošanu HZF.
  2. Programmai var pieteikties jebkurš LU HZF studējošais (bakalaura, maģistra. doktoranta līmeņa), kurš sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatrodas studiju pārtraukumā. 

Lai pieteiktos konkursam, LU HZF studentam:

1. Jāizvēlas kāda no HZF sadarbības universitātēm. Svarīgi: līgumi ir sadalīti pa programmām (students var braukt tikai savas programmas ietvaros)!
2. Jāaizpilda pieteikuma forma.
3. Jāpievieno (kā pielikumus vēstulei):

  • Atzīmju izraksts ar aprēķināto vidējo svērto atzīmi (izdruka iegūstama no studenta LUIS profila, pdf/jpg formāts).
  • Motivācijas vēstule brīvā formā, adresēta savas studiju programmas direktoram, apjoms līdz divām A4 lapām (viena A4 lapa ir pilnīgi pietiekami). Vēstule rakstāma studijās apgūstamajā valodā vai angļu/latviešu valodā, pamatojot vēlmi studēt izvēlētajā augstskolā, nosaucot konkrētus, mērķa augstskolā apzinātus kursus (30 ECTS = 20 kredītpunkti).

VISS KOPĀ (pieteikuma forma, motivācijas vēstule, atzīmes no LUIS) jānosūta uz e-pastu: anastasija.vedela@lu.lv. Kā faila nosaukumu lūgums lietot savu uzvārdu.

Rezultāti: Katrs HZF nominētais students saņems informatīvu e-pastu par savu nomināciju.

________________________________

Pirms dokumentu iesniegšanas jāpārdomā:

1) iespēja atrasties ārzemēs pusgadu (finansiālie aspekti, stipendiju apjoms, ģimenes stāvoklis, veselības problēmas u.c.);

2) izvēloties studiju mobilitātes gala mērķi, ieteikums vadīties pēc akadēmiskiem, nevis ģeogrāfiskiem apsvērumiem. Ne vienmēr skaistākajās pilsētās atrodas labākās un interesēm atbilstošākās augstskolas;

3) plānojot studijas ārzemēs, rūpīgi jāizvērtē apmaiņas augstskolu studiju kursu piedāvājuma savienojamība ar programmu LU plānotajā apmaiņas semestrī, t.i., vai ārzemju augstskolas kursi atbilst programmai LU, vai varēs vēlāk nokārtot kursus, kurus neizdosies piemeklēt apmaiņas augstskolā utt. (ir lietderīgi palūgt studiju metodiķei studiju plānu!);
Studiju programmu direktori un HZF ārējo sakaru koordinators nepiemeklē studentiem augstskolas, neatlasa studiju kursus!

4) jāņem vērā, ka dažādu valstu un augstskolu uzņemšanas kārtība,  pieprasītie dokumenti, pieteikšanās termiņi ļoti atšķiras, tādēļ jāvelta laiks, lai rūpīgi iepazītos ar interesējošo augstskolu piedāvājumu un prasībām;

5) jāpievērš uzmanība ārvalstu universitāšu mājas lapās atrodamajām apmaiņas studentu uzņemšanas prasībām. Neskatoties uz to, ka studē valodas, iespējams, piesakoties apmaiņas studijām, pieteikuma formai ir nepieciešams pievienot valodu zināšanas apliecinošu sertifikātu (TOEFL, IELTS utt.).

Papildu informācija par apmaiņas programmu

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet LU HZF ārējo sakaru koordinatorei Anastasijai Vedelai (329.a telpa):  anastasija.vedela@lu.lv,