MŪSDIENU LATVIEŠU VALODA INTERNETA VIDĒ

Latvijas Universitātes pētniecības projektā "Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā" (2006-2007) aplūkota latviešu valodas attīstība interneta vidē, dažādi jautājumi saistībā ar valodas normēšanu, kā arī sagatavotas publikācijas saistībā ar šiem jautājumiem. Visi projekta materiāli ir brīvpieejā, sk. https://www.lu.lv/filol/valoda/index.htm


LATVISTIKA UN SOMUGRISTIKA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ / LATVIAN STUDIES AND FINNO-UGRISTICS AT THE UNIVERSITY OF LATVIA 2010

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
LATVISTIKAS UN BALTISTIKAS NODAĻA

Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti.
Citējumos atsauce uz izdevumu obligāta.
© Latvijas Universitāte, 2010

Latvistika un somugristika LU krājums 2010 PDF

SATURA RĀDĪTĀJS

ANDRA KALNAČA
Ievads

LINDA APSE
Valodas morfoloģiskā, sintaktiskā un semantiskā apraksta konceptuāli atšķirīgais raksturs
Distinguishing the Conceptually Different Levels of Language Description – Morphology, Syntax and Semantics

ANITA BUTĀNE
Kalku analīze: pētījumi Latvijas Universitātē
Analysis of Calques: Studies within the University of Latvia

JURIS GRIGORJEVS
Latviešu valodas līdzskaņu klasifikācija
Classification of the Latvian Consonants

BAIBA IVULĀNE
Darbības vārds DERĒT modālā lietojumā
Modal Use of the Latvian verb DERĒT ‘to suit, to be useful’

ANDRA KALNAČA
Partikula it kā un modalitāte
Particle it kā ‘as if’ and Modality

LIENE KALVIŠA
Atstāstījuma izteiksme un modalitāte
Relative Mood and Modality

ILZE LOKMANE
Vārdu secības funkcijas latviešu valodā
Functions of Word-Oder in Latvian

ANDA MEISTERE
Sieviešu dzimuma gramatiskie rādītāji publicistikā
Grammatical Indicators of Female Sex in Mass Media

EILA MUSTAPARTA
Helsingin Sanomien Latvia-metaforat vuoden 2009 alussa
Laikraksta ”Helsingin Sanomat” metaforas par Latviju 2009. gada sākumā
Metaphors about Latvia in the Newspaper “Helsingin Sanomat” in the Beginning of 2009

GUNTA NEŠPORE
Neagensīvo pārvietošanās verbu semantiskā saistāmība: lokālas nozīmes semantiskās lomas
Semantic Valency of Non-agentive Motion Verbs: Semantic Roles with Local Meaning

KRISTĪNE RADJUŠKINA, INESE RADJUŠKINA
Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē (1920. gada jūnijs – 1940. gada jūnijs)
Jānis Endzelīns in the University of Latvia (June 1920 – June 1940)

BAIBA SAULĪTE
Vārdu secības un aktuālā dalījuma pētījumi latviešu valodniecībā
Research into the Word Order and Functional Sentence Perspective in Latvian Linguistics

INTA URBANOVIČA
Paronīmi latviešu terminoloģijā
Paronyms in Latvian Terminology

LĪGA VOGINA
Teikuma dziļās un virsējās struktūras pētījumi Latvijas Universitātē
Sentence Deep and Surface Structure Investigations at the University of Latvia