Editions of 2018 and 2023:

Valoda: nozīme un forma 14. Gramatika un korpusa pētījumi

https://doi.org/10.22364/vnf.14

7. starptautiskā klasiskās filoloģijas konference. Antiquitas viva 2023: tikšanās valodās, tekstos, kultūrās. 2023. gada 27.–28. aprīlis.
Konferences programma un referātu kopsavilkumi.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 100 lpp.
ISBN 978-9934-18-979-1 (iespiestais izdevums)
ISBN 978-9934-18-980-7 (digitālais izdevums)
https://doi.org/10.22364/av2023.pk

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2023. 117 lpp. 

ISBN 978-9934-36-103-6 (PDF) 

https://doi.org/10.22364/luszk.81.vlf.tk

“Baltic Journal of English Language, Literature and Culture” 13. numurs

Plašāk par žurnālu tā tīmekļa vietnē: https://journal.lu.lv/bjellc/about

Publikācijas lasāmas brīvpieejā: https://journal.lu.lv/bjellc/issue/view/61

ABSTRACTS of the 58th Professor Arturs Ozols International Academic Conference “GRAMMAR AND WORD FORMATION”, March 16-17, 2023
https://doi.org/10.22364/aoszk.58.tk

 

5th International Symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives: Language for Specific Purposes in the Era of Multilingualism and Technologies, April 28–29, 2022, Riga, Latvia. Book of AbstractsRiga: University of Latvia Press, 2023. 97 p.
ISBN 978-9934-36-025-1 (PDF)

Collection of articles "Language: Meaning and Form 13"

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

Indexed in SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL and Index Copernicus International

http://dx.doi.org/10.22364/VNF

Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2022. 159 lpp.
ISBN 978-9934-18-868-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.80.vlf.tk

Collection of articles "Language: meaning and form 12. Grammar and Language Acquisition"

Valoda: nozīme un forma 12. Gramatika un valodas apguve
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

 

Collection of articles “Rusistica Latviensis 9"

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Rakstu krājums "Valoda: nozīme un forma 11. Gramatika un valodas normēšana"
Collection of articles "Language: Meaning and Form 11. Grammar and language standardization"
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

 

Antiquitas Viva 5, studia classica
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu krājums "Antiquitas Viva"
[Collection of articles "Antiquitas Viva"]

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
[Literature and Religion. Saints and Sinners]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.        

Rakstu krājums “Literatūra un reliģija”
[Collection of articles “Literature and Religion”]
Atbildīgā redaktore – Ieva Kalniņa.

Kalviša Liene
RES LATVIENSES V. Evidencialitāte latviešu valodā
[Evidentness in the Latvian Language]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

RES LATVIENSES
[Collection of articles of the Department of Latvian and Baltic Studies}
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti

Zinātnisko rakstu krājums “Rusistica Latviensis 8. Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2”
[Collection of articles “Rusistica Latviensis 8. Global and Local Processes in the Slavic Languages, Literatures and Cultures 2”]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu  krājums “Rusistica Latviensis”

Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā
[Collection of articles “Memory. Identity. Culture”, volume 2]
Red. Kuharenoka Tatjana, Novikova Irina, Orehovs Ivars
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

Rakstu krājums “Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums”

Vecgrāvis Viesturs
Mani sveicina zvaigznes. Romantisms latviešu  literatūrā

[I am greeted by stars. Romanticism in the Latvian Literature]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.  

Grāmatu sērija “Latvijas gadu gredzeni literatūrā”