LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi kolektīvā monogrāfija “Ēdiena reprezentācijas kultūrā”. Tās sastādītāja un zinātniskā redaktore LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, Dr. philol. Ieva Kalniņa

Jaunā grāmata atklāj, cik daudzveidīgi ēdiens raksturo cilvēku un dzīvi. Ēdiens ir cieši saistīts ar nacionālo identitāti, kas ir sociāls konstrukts, jo tās konstruēšanā liela nozīme ir tradicionālām sabiedrības institūcijām – te nozīmīga loma ir ģimenei, izglītības sistēmai, masu medijiem u.c.

Noteikta ēdiena lietošana un gatavošana veido indivīda pašidentitāti un saglabā nācijas identitāti. Ēdiens, īpaši svētku ēdiens, ir saistīts ar reliģiskām tradīcijām. Atšķirīgā sociālā vai vēsturiskā situācija ēdiena reprezentācijās kultūrā padziļina izpratni par sabiedrības struktūru, dažādiem socialitātes aspektiem, kā arī politiskās un ekonomiskās varas ietekmi uz sabiedrību.

Ēdienu kultūrā un literatūrā kolektīvajā monogrāfijā “Ēdiena reprezentācijas kultūrā” pētījuši literatūrzinātnieki, filozofi, antropologi un pārtikas tehnologi.

17 grāmatas rakstos atainota ēdiena semantika un funkcijas kultūrā latviešu, lietuviešu un igauņu pētnieku skatījumā. Publikācijās vērojamas latviešu, vācbaltiešu, ebreju, krievu un igauņu tradīcijas.

Pētījums tapis projektā “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts” (Nr. lzp-2019/1-0294).

Kolektīvās monogrāfijas atvēršanas svētki notiks Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūrtelpā “Tintnīca” 22. septembrī plkst. 15.00.

Visi laipni aicināti!

Dalīties