Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktorantūra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.06.2018

Fakultātē tiek realizētas 2 doktora studiju programmas.


  Literatūrzinātne, folkloristika un māksla doktora studiju programma
Studiju programmas direktore: prof. Janīna Kursīte-Pakule
Studiju programmas lietvede: Jolanta Stauga,
tālr.: 6703 4909, 304. kab., e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv
Studiju forma: PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri (3 gadi) vai NLK (nepilna laika klātiene) 8 semestri (4 gadi)
Programmas apjoms kredītpunktos: 144
Programmas akreditācijas termiņš: 25.06.2019.
Iegūstamais grāds: Filoloģijas doktors, Dr. philol.; mākslas zinātņu doktors, Dr. art.

Filoloģijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu minētajās zinātņu nozarēs.
Filoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu loku.
Doktora studiju laikā studējošais apgūst padziļinātas teorētiskas zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes apakšnozarē; veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, gūst iemaņas lektora un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā. Triju gadu studijas (pilna laika studijas) vai četru gadu studijas  (nepilna laika klātienes) noslēdzas ar promocijas darba – disertācijas vai publicētas monogrāfijas – aizstāvēšanu.
Pamatnosacījums imatrikulācijai Filoloģijas DSP: maģistra grāds filoloģijā vai maģistra grāds mākslas zinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība.
Filoloģijas DSP studiju plāns 

VISS PAR STUDIJU ROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


  Valodniecība – doktora studiju programma
Studiju programmas direktors: prof. Pēteris Vanags
Studiju programmas lietvede: Jolanta Stauga,
tālr.: 6703 4909, 304. kab., e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv
Studiju forma: PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri (3 gadi) vai NLK (nepilna laika klātiene) 8 semestri (4 gadi)
Programmas apjoms kredītpunktos: 144
Programmas akreditācijas termiņš: 25.06.2019.
Iegūstamais grāds: Filoloģijas doktors, Dr. philol.

Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē.
Programmas prerogatīva ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskus darbiniekus latviešu valodas un citu baltu valodu izpētei.
Līdztekus šai jomai, valodniecības doktora studija programma nodrošina arī speciālistus sagatavošanu citu valodu (ģermāņu, romāņu, somugru, slāvu u.c.) izpētei un zinātniski pamatotai mācīšanai Latvijas augstskolās.
Programmas realizācijā iesaistīts akadēmiskais personāls, kas veido nozares speciālistu kodolu praktiski visās valodniecības apakšnozarēs, kas pārstāvētas Latvijā.
Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā.
Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē.
Pamatnosacījums imatrikulācijai Valodniecības DSP: maģistra grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma izglītība.
Valodniecības DSP studiju plāns

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


Informācija par iespējām studēt HZF doktorantūrā - Gribu studēt/Doktorantūra