Ja ir iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēl ir iespēja jau šajā rudenī kļūt par Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) maģistrantu. Pieteikšanās maģistra studijām ir no 15. līdz 26. augustam vai līdz 24. augustam – programmās, kurās ir  iestājpārbaudījumi (“Anglistika”, “Baltu filoloģija”, “Rakstiskā tulkošana”) . Pieejamas arī budžeta vietas! Studijas notiek darbdienu vakaros.

Daudzveidīgu, aktuālu un karjeras apzinātai veidošanai noderīgu humanitāro izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas 2022./2023. ak.g. LU Humanitāro zinātņu fakultāte piedāvā iegūt četrās akadēmiskajās maģistra studiju programmās  un vienā profesionālajā maģistra studiju programmā:

  • Akadēmiskā maģistra studiju programma  ANGLISTIKA  (Ir budžeta vietas!)

Licencētā studiju programma saturiski apvieno klasiskās angļu filoloģijas studijas valodniecībā, literatūrzinātnē un angļu valodas apguves jomā ar praksē balstītām informācijas tehnoloģiju prasmēm nozarē, kā arī mūsdienu vietējā un starptautiskajā darba un pētnieciskajā vidē aktuālajām zināšanām semiotikā, vizuālajā kultūrā, pragmatikā, psiholingvistikā u.c. Iegūtā lietpratība anglistikā programmas absolventiem palīdzēs ieviest kompetenču pieeju skolu mācību saturā, veidot karjeru valodas pētniecībā, mācīšanā, tulkošanā, rediģēšanā un citās jomās, kur nepieciešama augsta līmeņa angļu valodas lietojuma kompetence dažādos kontekstos. Lasi programmas absolventes Līgas pieredzes stāstu.

Programmas “Anglistika” direktore asoc. prof. Zigrīda Vinčela, e-pasts: zigrida.vincela@lu.lv

Baltu filoloģijas maģistra studiju programma vienmēr ir centusies apvienot tradicionālo un inovatīvo. Programmā ir gan teorētiski, gan uz praksi virzīti studiju kursi, piemēram, literārās rediģēšanas un literatūrkritikas, arī ar modernajām tehnoloģijām saistīti kursi, tāpat arī latviešu valodas un kultūras akadēmiskā prakse, folkloras lauka pētījumu prakse. 2022. /2023. ak. gadā programma piedāvā valodniecības, literatūrzinātnes un folkloristikas studijas trijās apakšprogrammās. Lasi plašāk – Kas jauns Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā.  Lasi arī programmas absolventes Zanes studiju pieredzes stāstu.

Programmas “Baltu filoloģija” direktore prof. Ieva Kalniņa, e-pasts: ieva.kalnina@lu.lv

Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus ar labām zināšanām gan par Āzijas reģionu, gan par tā valodām un kultūru. 2022./2023. ak. gadā ir iespēja izvēlēties kādu no valodu moduļiem, padziļināti apgūstot arābu, ķīniešu vai korejiešu valodas un kultūras studijas.

Programmas “Orientālistika” direktors prof. Kaspars Kļaviņš, e-pasts: kaspars.klavins@lu.lv

Programma  piedāvā apgūt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrstudijās, kā arī specializētas zināšanas Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā gan vēsturiskā, gan mūsdienu skatījumā, izvēloties vienu no piecām apakšprogrammām: “Baltijas jūras reģiona studijas”,  “Ģermānistika”, “Klasiskās studijas”, “Romānistika” vai  “Rusistika un slāvistika”. Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas.

Apakšprogrammas “Baltijas jūras reģiona studijas” īpašās kvalitātes: starpdisciplinaritāte  (apakšprogrammā tiek skarti arī tūrisma, demogrāfijas un citi aspekti; plašs skatījums – programmas fokusā ir parādības un procesi zemēs ap Baltijas jūru, it īpaši Baltijā, saskatot kopīgo un atšķirīgo, reģionālo un lokālo; mūsdienīgums – uzmanība pievērsta aktuāliem kultūras un sabiedrības fenomeniem, to pētniecības metodēm un digitālajiem resursiem. Plašāk par Baltijas jūras reģiona maģistra studijām: https://www.hzf.lu.lv/lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/73225/

Apakšprogramma “Ģermānistika” piedāvā Latvijā vienreizēju iespēju ģermānistikas kontekstā izzināt visdažādākas jomas, kas saistītas ar vācu valodas kā svešvalodas docēšanu, ar medijpratību, valodu un kultūru kontaktiem Baltijas reģionā (iekļaujot arī zviedru valodas apguvi), seno rokrakstu lasīšanas iemaņām, tulkošanas aspektiem u.c. Plašāk par Ģermānistikas maģistra studijām: https://www.hzf.lu.lv/lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/73226/

Apakšprogramma “Klasiskās studijas” sniedz padziļinātas filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, piedāvājot seno valodu (latīņu un sengrieķu), antīkās literatūras un kultūras, mitoloģijas, retorikas un tekstveides jomas jautājumu izziņu un izvērtējot to ietekmi uz vērtībsistēmas izveidi vēlāko laiku Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona kultūrainā.  Lasi klasisko studiju absolventes Ievas Fībigas pieredzes stāstu.

Apakšprogramma “Romānistika” ir vienīgā vieta Latvijā un visā Baltijā, kur var apgūt Francijas, Spānijas un Itālijas  kultūru, tulkošanas iemaņas un pamatus valodu mācīšanas metodoloģijā, realizējot specializācijas kursus  kādā no romāņu valodām –  franču, spāņu vai itāļu. 2022./2023. ak. gadam vēl var pieteikties franču un spāņu valodas un kultūras studijām.  

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika” sagatavo augsti kvalificētus speciālistus slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā. Apakšprogramma ir orientēta uz reģionu, etnokultūras, postkoloniālās, dzimumsocialitātes, starpkultūru studijām, un īpaša uzmanība tiek pievērsta krievu valodas un literatūras funkcionēšanai plašā sociālkultūras kontekstā, slāvu valodu un literatūras kontaktiem ar latviešu valodu, literatūru un kultūru.

Programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” direktore asoc. prof. Gita Bērziņa, e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv 

Profesionālā maģistra studiju programma  RAKSTISKĀ TULKOŠANA

Programma piedāvā apgūt tulkotāja profesijai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes. Programmas atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem tulkotāju sagatavošanā apliecina iegūtā Eiropas Tulkošanas maģistra (EMT) programmu tīkla – kvalitātes zīme. Pieteikumi 2022./2023. ak. gadam tiek gaidīti apakšprogrammā angļu–latviešu–angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī).

Uzzini 2021. gada absolventu studiju pieredzi  un  uzzini, kā programmas absolventei veicies pēc studiju beigšanas.  

Programmas “Rakstiskā tulkošana” direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv

Plašāk par HZF studiju piedāvājumu un karjeras iespējām lasiet arī delfi.lv publikācijā

Iepazīsti Humanitāro zinātņu fakultāti video stāstā

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA notiek gan klātienē fakultātē, gan elektroniski – aizpildot pieteikšanās veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus. Elektroniski HZF maģistra studiju programmām var pieteikties no 3. līdz 24. augustam.

Pieteikumu KLĀTIENĒ  LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a Rīgā) var iesniegt no 15. līdz 26. augustam (programmās, kurās nav iestājpārbaudījumu):

15.08 (pirmdiena) 15:00-18:00

16.08 (otrdiena) 9:00-12:00

17.08 (trešdiena) 15:00-18:00

18.08 (ceturtdiena) 9:00-12:00

19.08 (piektdiena) 15:00-18:00

22.08 (pirmdiena) 9:00-14:00

23.08 (otrdiena) 14:00-18:00

24.08 (trešdiena) 9:00-13:00

25.08 (ceturtdiena) 14:00-18:00

26.08 (piektdiena) 9:00-12:00

Programmās, kurās ir iestājpārbaudījumi – “Anglistika”, “Baltu filoloģija”, “Rakstiskā tulkošana”, pieteikšanās no 15. līdz 24. augustam!

Par telpām sk. norādes fakultātē – 1. stāva foajē.

Iestājpārbaudījumi – 25. augustā: MSP “Rakstiskā tulkošana” – plkst. 11:00 (rakstiskais pārbaudījums – 325. telpa), plkst. 15:00 (intervija, 420. telpa), MSP “Anglistika” – plkst. 13:00 (312. telpa), PMSP “Baltu filoloģija” – plkst. 14.00 (218. telpa).

Plašāk par uzņemšanas kārtību maģistra studijās Latvijas Universitātē: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Ja ir kādi jautājumi, rakstīt konkrētajam programmas direktoram vai interesēties pa tālr.: 67034908, e-pasts: hzf@hzf.lv

Dalīties