Elektroniskā pieteikšanās augstākā līmeņa studiju programmām Latvijas Universitātē (LU) norisināsies no 4. līdz 14. jūlijam. Izvēlies maģistra studijas Humanitāro zinātņu fakultātē (HZF) – pieejamas arī budžeta vietas!

Daudzveidīgu, aktuālu un karjeras apzinātai veidošanai noderīgu humanitāro izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas 2022./2023. ak.g. LU Humanitāro zinātņu fakultāte piedāvā iegūt četrās akadēmiskajās maģistra studiju programmās  un vienā profesionālajā maģistra studiju programmā:

Licencētā studiju programma saturiski apvieno klasiskās angļu filoloģijas studijas valodniecībā, literatūrzinātnē un angļu valodas apguves jomā ar praksē balstītām informācijas tehnoloģiju prasmēm nozarē, kā arī mūsdienu vietējā un starptautiskajā darba un pētnieciskajā vidē aktuālajām zināšanām semiotikā, vizuālajā kultūrā, pragmatikā, psiholingvistikā u.c. Iegūtā lietpratība anglistikā programmas absolventiem palīdzēs ieviest kompetenču pieeju skolu mācību saturā, veidot karjeru valodas pētniecībā, mācīšanā, tulkošanā, rediģēšanā un citās jomās, kur nepieciešama augsta līmeņa angļu valodas lietojuma kompetence dažādos kontekstos. Lasi programmas absolventes Līgas pieredzes stāstu.

Programmas direktore asoc. prof. Zigrīda Vinčela, e-pasts: zigrida.vincela@lu.lv

Baltu filoloģijas maģistra studiju programma vienmēr ir centusies apvienot tradicionālo un inovatīvo. Programmā ir gan teorētiski, gan uz praksi virzīti studiju kursi, piemēram, literārās rediģēšanas un literatūrkritikas, arī ar modernajām tehnoloģijām saistīti kursi, tāpat arī folkloras lauka pētījumu prakse jeb folkloras ekspedīcijas prof. Janīnas Kursītes vadībā. (Lasi programmas absolventes Zanes studiju pieredzes stāstu.) Programma piedāvā studijas četrās kursu kopās: “Literatūrzinātne”, “Valodniecība”, “Folkloristika/ Teātra zinātne (Kultūrstudijas)”.

Programmas direktore prof. Ieva Kalniņa, e-pasts: ieva.kalnina@lu.lv

Programma sagatavo augsta līmeņa Āzijas studiju speciālistus ar labām zināšanām gan par Āziju, gan par šā reģiona valodām un kultūru. Ir iespēja izvēlēties kādu no valodu moduļiem: padziļināti apgūt Tuvo Austrumu (arābu) studijas; ķīniešu vai korejiešu valodu un Austrumāzijas reģiona studijas vai japāņu valodu un Japānas studijas.

Programmas direktors prof. Kaspars Kļaviņš, e-pasts: kaspars.klavins@lu.lv

Licencētā studiju programma sniedz augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā gan vēsturiskā, gan mūsdienu skatījumā. Programma piedāvā apgūt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrstudijās, kā arī specializētas zināšanas noteiktā valodu (franču, itāļu, spāņu, latīņu, sengrieķu, vācu vai krievu) un kultūrvides jomā, izvēloties vienu no piecām apakšprogrammām – “Baltijas jūras reģiona studijas” , “Ģermānistika”“Klasiskās studijas”“Romānistika” vai “Rusistika un slāvistika”. Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas.

Programmas direktore asoc. prof. Gita Bērziņa, e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv 

Profesionālā maģistra studiju programma  RAKSTISKĀ TULKOŠANA

Programma piedāvā apgūt tulkotāja profesijai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas. Programma ir saņēmusi Eiropas Tulkošanas maģistra (EMT) programmu tīkla – kvalitātes zīmi, apliecinot atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem tulkotāju sagatavošanā. Apakšprogrammas: angļu–latviešu–angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī); vācu–latviešu–vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī); franču–angļu–latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī); angļu–latviešu–krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu; jāzina dzimtās valodas līmenī). Uzzini 2021. gada absolventu studiju pieredzi  un  uzzini, kā programmas absolventei veicies pēc studiju beigšanas.  

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv

Plašāk par HZF studiju piedāvājumu un karjeras iespējām lasiet arī delfi.lv publikācijā

Plašāk par uzņemšanas kārtību LU augstākā līmeņa studijām.

Neskaidrību gadījumā interesēties pa tālr.: 67034908, e-pasts: hzf@hzf.lv

Dalīties