Š.g. 19. jūnijā notika līdzšinējās jeb “vēsturiskās” LU Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) pēdējā domes sēde un mazliet neparastāks kā citkārt akadēmiskā gada noslēguma pasākums, pulcējot HZF kolēģus kuplā skaitā, lai pabūtu kopā vēl vecajā sastāvā un vadībā.

Humanitāro zinātņu fakultāte tika izveidota 2010. gadā, apvienojot Moderno valodu fakultāti un Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti.

Neskatoties uz  dažādiem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem, šo gadu laikā ir izveidots saliedēts kolektīvs, kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu un Latvijā unikālu zinātnes un studiju attīstību latvistikas, pasaules valodu un kultūru un starpdisciplinārās jomās. Liels nopelns tam ir visām līdzšinējām HZF dekānēm – profesorei Ausmai Cimdiņai, profesorei Ilzei Rūmniecei, bet visvairāk – mūsu profesorei Indrai Karapetjanai, kas lietpratīgi vadījusi fakultāti pēdējos piecus  gadus gan sarežģītajos pandēmijas un pēc tam energokrīzes apstākļos, gan darbietilpīgajā un ilgajā akreditācijas procesā, sekmīgi īstenojot studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” akreditāciju mūsu piecām bakalaura, četrām maģistra un vienai doktora līmeņa programmai, gan sekmējot starptautisko sadarbību un zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Paldies dekānei un visai vadības komandai!

Jauno – pēckonsolidācijas dzīves – cēlienu, kas sāksies jau ar 1. jūliju, prof. Indra Karapetjana redz kā iespēju: “Jaunās konsolidācijas priekšvakarā vēlos aicināt visus raudzīties uz šo procesu kā uz jaunu iespēju apliecināt fakultātē pārstāvēto galveno pētniecības jomu –  valodniecības, literatūrzinātnes un folkloristikas – nozīmīgumu humanitāro zinātņu, kā arī valodu un literatūras studiju attīstībā un visas sabiedrības izaugsmē.

Pēc būtības nekas jau nemainās – Humanitāro zinātņu fakultāte ir pastāvējusi un turpinās pastāvēt! Tikai aptvers vēl plašāku humanitāro nozaru spektru.

Vēl vienu akadēmisko gadu mēs strādāsim un studēsim Visvalža ielas 4a vēsturiskajā ēkā – pirms pārcelšanās uz Rakstu māju LU Akadēmiskajā centrā Pārdaugavā, kas ir ieplānota 2025. gada rudenī. Mūsu fakultātes daudzveidīgajās un starpdisciplinārajās programmās studējošajiem joprojām būs iespēja studēt vairāk nekā 20 valodas un izzināt dažādu valstu kultūru, literatūru un ar tām saistītās sabiedriskās norises.  

Mīļie kolēģi, sirsnīgs paldies jums visiem par sadarbību, godprātīgo un atbildīgo darbu, nodrošinot augstvērtīgu studiju darbu un zinātniskā darba izcilību Latvijā un ārpus tās!

Mīļie, studenti! Paldies, ka jūs esat – par jūsu zinātkāri, ieinteresētību, mīlestību pret valodu, kultūru un literatūru!

Katrs izaicinājums ir arī jauna pieredze. Lai šī vasara lutina mūs ar saules piepildītām dienām, rosinot iedvesmu turpmākiem sasniegumiem vecajā – jaunajā Humanitāro zinātņu fakultātē!”

Dalīties