2024. gada 21. jūnijā  plkst. 11.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Līva Bodniece.

Temats: „Romiešu dzejas latviskojumi”

Recenzenti:

Profesors, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Latvijas Universitāte

Asoc. profesors, Dr.  philol. Jānis Veckrācis, Ventspils Augstskola

Vadošais pētnieks, Dr.philol. Kārlis Vērdiņš, LU LFMI  

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

Promocijas darba anotācija

Promocijas darbā “Romiešu dzejas latviskojumi” izpētīta romiešu dzejas latviskošanas
tradīcija. Šis ir pirmais salīdzināmajā literatūrzinātnē izstrādātais apkopojošais un diahroniskais pētījums par romiešu dzejas tulkošanu, recepciju un ar to saistītajiem jautājumiem Latvijā. Teorētiskā pētījuma izvērsumā aplūkota romiešu dzejas tulkošanas vēsture, antīko īpašvārdu atveides problemātika un digitālo humanitāro zinātņu potenciāls romiešu dzejas recepcijas pētniecībā. Tulkošanas stratēģijas skatītas kultūrmijiedarbes perspektīvā, nepievēršoties padziļinātai tulkojumzinātnes jomas jautājumu izpētei. Darba izstrādes gaitā izveidota romiešu dzejas latviskojumu bibliogrāfija. Pētījuma empīriskajā daļā sniegts hronoloģisks pārskats par romiešu dzejas latviskošanas tradīcijas attīstību un analizēta antīkā pantmēra atveide romiešu dzejas atdzejojumos. Pētījumā lietotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētniecības metodes. Atdzejojumu bibliogrāfijas veidošanā izmantota bibliogrāfiskā, statistiskā un satura kvantitatīvā analīze. Atdzejošanas tradīcijas attīstība pētīta, lietotojot komparatīvo, tipoloģisko un kultūrvēsturiski deskriptīvo metodi. Katra pantmēra recepcijas diahroniskā analīze veikta, izmantojot komparatīvo un kontrastīvo tekstu analīzi.

Dalīties