Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (LU HZF) sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē starptautisku semināru “Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas notiks 13. janvārī no plkst. 10 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē.

Starpdisciplinārais seminārs, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem, notiek jau trīspadsmito gadu pēc kārtas. Šogad tajā par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem stāstīs valodnieki, literatūrzinātnieki un folkloras pētnieki, kuri pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

Priekšlasījumos uzmanība būs pievērsta G. Manceļa, K. Fīrekera, F. B. Blaufūsa, F. D. Vāra, R. G. Klota, J. T. Bērenta, K. Hūgenbergera un citu personību devumam latviešu rakstu un to valodas vēsturē, latviešu valodas apelatīvās leksikas, vietvārdu un personvārdu vēsturei, kā arī vairākiem citiem rakstu un to valodas vēstures jautājumiem.

Seminārs notiek cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka. Daudzveidīgā pasākumu programma par godu pirmajam latviešu valodā iespiestajam tekstam (1525) norisinās no 2021. līdz 2025. gadam un izceļ nozīmīgākos procesus, kas iekustinājuši un attīstījuši latviešu rakstītā un iespiestā vārda izplatību.

Seminārs notiek ar Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.

Programma

10.00

Atklāšana

10.10–10.40

Tipoloģisks skatījums uz vietvārdiem Georga Manceļa vārdnīcā (1638)
Renāte Siliņa-Piņķe

10.40–11.10

Leksiskās izmaiņas trešajā Georga Manceļa Zīraka gudrības grāmatas izdevumā (1671)
Ernesta Kazakėnaitė (Lietuva)

11.10–11.40

Piezīmes par dažām 17. gs. beigu baznīcas lūgšanām
Everita Andronova

11.40–12.10

Atdegt, aizsirgt, apbaudīt. Priedēkļverbi Kristofa Fīrekera vārdnīcā
Anna Frīdenberga

12.10–12.40

Pauze

12.40–13.10

Kvadrātveidīgs: kādas leksēmas dzīve Baltijas 17. gs. okazionālajos tekstos
Ilze Rūmniece

13.10–13.40

Tvert un tā atvasinājumi latviešu valodas senajos tekstos: īpatnējas nozīmes
Anta Trumpa

13.40–14.10

Lieldienu spēle “Parunāšana par Jēzus augšāmcelšanos” Frīdriha Bernharda Blaufūsa daiļrades kontekstā
Beata Paškevica

14.10–14.40

Mācītāja Frīdriha Daniela Vāra latviešu tautasdziesmas izpratne
Ginta Pērle-Sīle

14.40–15.00

Pauze

15.00–15.30

Brīvmūrnieku dziesmas latviešu literatūrā? (18. gs. otrā puse – 19. gs. sākums)
Pauls Daija

15.30–16.00

Priekšvārdi leivu apdzīvotajā teritorijā (pēc 1826. gada Vidzemes dvēseļu revīzijas materiāliem)
Ilga Jansone

16.00–16.30

Reinholda Gustava fon Klota jubileja 1855. gadā Johana Teodora Bērenta un Kārļa Hūgenbergera atspoguļojumā: notikums un rakstītāju valoda
Dzintra Paegle

16.30–17.00

Kā latvietes par kundzēm un jaunkundzēm kļuva. Leksikas izmaiņas 19. gs. otrajā pusē
Pēteris Vanags (Latvija/Zviedrija)

17.00

Diskusijas, semināra noslēgums

Dalīties