Ja ir iegūts maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) un ir vēlme turpināt studijas, dziļāk pievēršoties pētniecībai un akadēmiskai darbībai, vasaras izskaņā – no 22. līdz 31. augustam – ir iespēja pieteikties doktora studijām Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktora studiju programmā “Valodu un kultūru studijas”!

Doktora studiju programma “Valodu un kultūru studijas”  piedāvā starpdisciplināru, pētniecībā balstītu valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra procesu izziņu.

Kā uzsver programmas direktore prof. Janīna Kursīte-Pakule: „Programma dibināta uz trim stipriem vaļiem, ko var izteikt ar sakāmvārdiem:

 1. Kas māk, tam nāk.“ Te jūs iegūsiet īpašas filoloģiskas mākas, kas veicinās panākumus turpmākajā karjerā;
 2. Atnāca laime, pietrūka prāta.“ Lai tā nenotiktu, programma piedāvā padziļinātus prāta vingrinājumus, kas realizējas sekmīgi aizstāvētā doktora disertācijā;
 3. Visas skolas saņēmis.“ Jūs iegūstiet vispusīgu valodu, literatūras, folkloras, teātra zinību spektru, koncentrējot savu izpētes darbu vienā no šīm jomām.“

Programmai ir divas apakšprogrammas:

1) “Valodniecība un literatūrzinātne” (ar moduļiem “Valodniecība” un “Literatūrzinātne”);

2) “Folkloristika, teātra vēsture un teorija” (ar moduļiem “Folkloristika” un “Teātra vēsture un teorija”).

Programmas virsuzdevums ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot zinātniskos darbiniekus latviešu valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra izpētei. Līdztekus šīm jomām programma nodrošina speciālistu sagatavošanu arī citu valodu un kultūru izpētei un zinātniski centrētai akadēmiskai darbībai augstskolās un citviet.

Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas. Doktora studiju pilna laika klātienes ilgums – 3 gadi (6 semestri).

Piesakoties studijām, jānorāda zinātnes nozare un apakšnozare, kurā promocijas darbs tiks izstrādāts, kopā ar iecerēto doktora darba vadītāju jāsagatavo promocijas darba tēmas pieteikums.

Pieteikties doktora studijām var arī tad, ja nav iepriekšēju zinātnisku iestrāžu (konferenču pieredzes, publikāciju utt.), bet ir skaidra pētnieciskā tēma, kas ir aktuāla arī plašākai sabiedrībai, liela apņēmība to īstenot un ir panākta mutiska vienošanās ar potenciālo promocijas darba vadītāju.

Pieteikumu iesniegšana notiek no 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu;
 • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir);
 • Promocijas darba tēmas pieteikums – veidlapa;
 • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; apjoms – 2.-3.lpp. Promocijas darba tēmas pamatojums un iestrāde Valodu un kultūru studiju doktora studiju programmai
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs
 • Reģistrācijas naudas (30 EUR) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19, Informācijas centrā)
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu – paraugs

Iestājpārrunas Valodu un kultūru DSP notiks 9. septembrī plkst. 12.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a Rīgā 209. telpā.

Iestājpārrunās pretendents izklāsta Padomei promocijas darba ieceri (līdz 10 minūtēm). Pretendentu dokumenti un mutvārdu prezentācija tiek vērtēta atbilstīgi LU apstiprinātiem uzņemšanas kritērijiem doktora studiju programmās. Reflektantu atlasē tiek ņemta vērā maģistra vai tam pielīdzināmo studiju vidējā atzīme, maģistra darba vērtējums, zinātniskā darba iestrādes (ja tādas ir), promocijas darba aktualitāte un sasaiste ar zinātniskā darba vadītāja pētījuma virzienu, zinātniskā pieteikuma kvalitāte un iestājpārrunu rezultāti.

Plašāk par uzņemšanas kārtību doktora studijās: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/

Dalīties