Jaunā grāmata ir 798 lappuses bieza dainu simbolu vārdnīca. Profesores interese par folkloru un mitoloģiju ir bijusi nepārtraukta kopš 20. gadsimta 80. gadiem ar vairākiem paņēmieniem un mēģinājumiem uzrakstīt par dainu simboliku kopumā. 1996. gadā iznāca viņas grāmata "Latviešu mītu spogulī", 1999. gadā "Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā".

"Dainu kodekss" atklāj profesores daudzu gadu pamatīgās folkloras tekstu studijās veidoto folkloras simbolu izpratni. Lai gan, kā grāmatā norāda pati autore, daļa no grāmatā iekļautajiem šķirkļiem nebūt nav simboli, bet ietver simboliskas nozīmes vai simboliskas darbības. "Tas, ko dainās meklēju un mēģināju izzināt, ir šos tekstus veidojošā zīmju sistēma, kurā ietverts noteikts semantiskais kods. Ar šī koda palīdzību ieslēptā veidā tikusi saglabāta un nodota nākamajām paaudzēm sakrāla informācija. Lai to nolasītu, ir jāzina vai jāatrod koda atslēga jeb šifrs. Koda atslēgai gadu gaitā esmu izmēģinājusi dažādas pieejas, beigās paliekot pie strukturāli semiotiskās metodes. Tā, protams, nav universiāla, bet dainu un plašāk folkloras izpētē labi noder, ļaujot "atvērt" ieslēptos nozīmju slāņus." Grāmatā izskaidroti vairāk nekā 300 šķirkļi, tverot tos plašākā indoeiropiešu kontekstā. Šķirkļu skaidrojumi ir dažāda apjoma – gan ļoti plaši kā, piemēram, par krāsām, skaitļiem, gan koncentrētāki, piemēram,  ko saprast tautasdziesmās ar putām, vanagu vai vasku. Grāmatas ievaddaļā lasāms arī plašs teorētisks apcerējums par latviešu tautasdziesmu poētiku, kurā secīgi aplūkota pasaules uztvere tautasdziesmās, dainu sacerētāju jautājums, dainu simboliskā daba, poētika, ietverot strofiku un metriku, kā arī citus svarīgākos formas elementus. "Dainu kodu" noslēdz  plaša  bibliogrāfija par dainu pētniecību, kā arī izmantotā literatūra par katru šķirkli atsevišķi. Grāmatā orientēties palīdzēs arī grāmatas beigās ievietotais šķirkļu rādītājs. Grāmatu izdevis apgāds SIA "Rundas". Grāmatas "Dainu kods" atvēršanas svētki notiks 14. decembrī plkst. 15 LU Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā. Visi laipni aicināti!

Dalīties