Š.g. 27. septembrī  plkst. 16.30 notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Daira Vēvere. 

Temats „Dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās sistēmas dinamika” 

Recenzenti:  

Profesore, Dr.habil.philol. Ina Druviete, Latvijas Universitāte 

Asoc. profesore, Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitāte 

Profesore, Dr.habil.hum.  Dalia Kiseliūnaitė, Klaipēdas Universitāte (Lietuva)    

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un  LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā. 

ANOTĀCIJA

Promocijas darbā „Dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās sistēmas dinamika” pētītas lībiskā dialekta Kurzemes dziļās izloksnes. Darbā detalizēti aprakstīta un analizēta astoņu izlokšņu fonētika un morfoloģija, balstoties uz autores vākumiem un salīdzinājumam izmantojot agrākus dziļo tāmnieku izlokšņu materiālus.

Lai apzinātu pētāmo izlokšņu attīstību un izmaiņas dažādu intralingvistisku un ekstralingvistisku faktoru ietekmē, promocijas darbā analizēts šo izlokšņu fonētisko un morfoloģisko pazīmju noturīgums un dinamika. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats terminu tāmnieku izloksnes / dialekts un lībiskais dialekts attīstībā, pētīta tāmnieku izlokšņu dalījuma dziļajās un nedziļajās izloksnēs atbilstība stāvoklim mūsdienās, aplūkota šo izlokšņu pētīšanas vēsture. Praktiskajā daļā skatīta latviešu valodas lībiskā dialekta un tāmnieku izlokšņu saistība ar lībiešu valodu, analizētas lībiskā dialekta dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās parādības.

Atslēgas vārdi: tāmnieku izloksnes, lībiskais dialekts, lībieši, fonētika, morfoloģija, izlokšņu parādību dinamika