Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

SEMANTIKA, SINTAKSE, VALODAS KULTŪRA – veltījumkrājums valodniecei, LU prof. emeritus Intai Freimanei
Andra Kalnača, HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras profesore
06.12.2017

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu sērijā RES LATVIENSES iznācis jauns rakstu krājums, veltīts valodniecei, LU emeritētajai profesorei Intai Freimanei 85 gadu jubilejā "Semantika, sintakse, valodas kultūra. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM" (sastādītājas un redaktores Andra Kalnača un Ilze Lokmane, LU Akadēmiskais apgāds, 2017).

2018. gada 3. janvāris svinēsim 85 gadu jubileju vienai no pazīstamākajām latviešu valodniecēm – Latvijas Universitātes prof. emeritus Intai Freimanei (1933–2017). Inta Freimane LU nostrādājusi 35 gadus, docējusi gan latviešu filoloģijas, gan citu specialitāšu studentiem dažādus studiju kursus – latviešu valodas sintaksi, valodas kultūras teoriju, latviešu valodas kultūru, interpunkciju u.c., kā arī speciālkursus par verbu semantiku un siastāmību un latviešu valodas skaņu verbiem.

Inta Freimane uzskatāma arī par īpašas latviešu valodniecības skolas izveidotāju semantikā, sintaksē un valodas kultūrā. To apliecina arī  viņas publikācijas (kopskaits – ap 70), starp kurām pazīstamākās un visplašāk izmantotās ir „Latviešu valodas skaņu verbi” (1983), „Latviešu valodas skaņu verbi: distributīvs raksturojums” (1984), „Vienkāršs teikums un tā paplašināšana” (1985), „Valodas kultūra teorētiskā skatījumā” (1993) un „Trešā persona latviešu verbu sistēmā” (2008).

Godinot Intu Freimani jubilejā, LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra sagatavojusi īpašu veltījumkrājumu, kurā ar plašu un rūpīgi izstrādātu pētījumu “Variatīvuma loma valodas līdzekļu apritē” piedalās arī pati jubilāre. Diemžēl tas ir viņas pēdējais zinātniskais darbs, jo 2017. gada 18. septembrī Inta Freimane devusies mūžībā.

Gatavojot Intai Freimanei veltīto jubilejas krājumu, bija svarīgi aptvert visus trīs profesores zinātniskās darbības tematiskos lokus, vienlaikus pievienojot arī atsauci uz citām viņas darbības jomām – leksikogrāfiju un pedagoģiju. Kopumā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras sagatavotajā krājumā „Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM” ir 15 rakstu, kas izkārtoti trīs sadaļās – DE IUBILATRICE (PAR JUBILĀRI), IUBILATRIX IPSA (JUBILĀRE PATI), LAUDATIO IUBILATRICIS (JUBILĀRES SUMINĀJUMS). Rakstu autori ir Intas Freimanes kolēģi, audzēkņi un klausītāji Latvijas Universitātē un citās zinātniskās institūcijās, kā arī valodnieki, kas zinātniskās gaitas sākuši jau pēc profesores pensionēšanās, taču savos pētījumos vai nu izmanto valodnieces piedāvātās idejas, vai arī ir saistīti ar kādu no viņas darbības jomām. Krājumā iekļauta arī Intas Freimanes nozīmīgāko zinātnisko publikāciju (monogrāfiju un rakstu) bibliogrāfija.

Krājuma sastādītājas pateicas visiem autoriem un recenzentiem par atsaucību un ieguldīto darbu LU emeritētās profesores Intas Freimanes jubilejas krājuma sagatavošanā, kā arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātei un Latvistikas un baltistikas nodaļai, kā arī LU Akadēmiskajam apgādam. Īpaša pateicība pienākas arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītājam Ojāram Lāmam (arī – Intas Freimanes audzēknim), kā arī LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras zinātniskajai asistentei Evelīnai Zilgalvei.

Krājuma izdošana finansēta no LU projekta „Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” Humanitāro zinātņu fakultātes apakšprojekta „Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra” līdzekļiem.

Informācija par krājumu pieejama arī: https://www.lu.lv/apgads/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/res-latvienses/res-latvienses-4/