Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu filoloģijas zinātniskā doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Gunta Kļava
LU Valodniecības nozares promocijas padomes sekretāre Dr. philol. I. Urbanoviča
04.01.2019.

2019. gada 22. janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Gunta Kļava aizstāvēs promocijas darbu „Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti” filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola),
Dr. paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte),
Dr. hum. Daiva Vaišniene (Daiva Vaišnienė) (Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Promocijas darbā ir analizēta migrācijas procesu ietekme uz valodas situācijas attīstību valodas politikas un valodas pārvaldības skatījumā. Darba pamatā ir  kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu dati, kā arī statistikas datu un normatīvo aktu analīze. Migrācija ir viena no mūsdienu spēcīgākajām sabiedrības pārmaiņu un tādējādi arī sociolingvistisko procesu ietekmētājām. Pētījuma pamatā ir kompleksa pieeja migrācijas procesu radītajām lingvistiskajām sekām, to analīzē ņemot vērā Latvijas vēsturisko pieredzi, sastatot to ar zināšanām un aktuālajām tendencēm pasaulē un Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā meklējot veidus, kā ikvienam situācijas dalībniekam praktiski strādāt vislabāk katram savā lomā. Nacionālās valstīs, kāda ir arī Latvija, valodas politika, kas darbojas vienoti ar migrācijas un integrācijas politiku, var nodrošināt daudzveidīgās sabiedrības saliedētību, kas tādējādi arī var novērst lingvistiskas dabas problēmas sabiedrībā.