Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu filoloģijas zinātniskā doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Kertu Rozenvalde
LU Valodniecības nozares promocijas padomes sekretāre Dr. philol. I. Urbanoviča
04.01.2019.

2019. gada 22. janvārī plkst. 13.00 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Kertu Rozenvalde aizstāvēs promocijas darbu „Daudzlīmeņu valodas politika augstākajā izglītībā Igaunijā un Latvijā: nacionālās universitātes (Multilayered Language Policy in Higher Education in Estonia and Latvia : Case of National Universities)” filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Dr. habil. philol. Dace Markus (Liepājas Universitāte),
Dr. philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija),
Dr. philol. Birute Klāsa-Langa (Birute Klaas-Lang) (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Promocijas darbs ir salīdzinošs pētījums par valodu mijiedarbību augstākajā izglītībā Igaunijā un Latvijā tieši nacionālajās universitātēs, t. i., Tartu Universitātē un Latvijas Universitātē. Pētījums ir veikts trīs savstarpēji saistītos, bet atsevišķi analizējamos līmeņos, ko ieviesis B. Spolskis (Spolsky 2004, 2009): 1) valodas pārvaldība, 2) valodas prakse un 3) valodas pārliecība jeb ideoloģija un attieksme. Pirmkārt, valodas pārvaldības analīze ir balstīta valsts un institūcijas politikas dokumentos, kuros tiek aprakstīta valoda augstākajā izglītībā. Otrkārt, analizējot valodas praksi augstākās izglītības iestādēs, ņemti vērā dati, kas iegūti no intervijām ar studentiem. Treškārt, valodas ideoloģija un attieksme, t. sk., uzskatu kopums par valodu, ir noteikti gan valodas pārvaldībā, gan praksē.