Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rotācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.06.2017

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem, kas iestājušies LU un studē sākot ar 2001. gada septembri.

Kas piedalās rotācijā?
Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta (budžeta students - students, kas studē valsts budžeta dotētā studiju vietā bakalaura, maģistra un profesionālajās studiju programmās pilna laika studijās) un maksas studenti (maksas students - students, kas studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem bakalaura, maģistra un profesionālajās studiju programmās pilna laika studijās), kas ir nokārtojuši visas akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts budžeta dotētas studiju vietas. Studenti, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā nepiedalās un kļūst par maksas studentiem.

Cik bieži notiek rotācija?
Rotācija notiek reizi gadā.

Ar ko tu konkurē rotācijā?
Rotācija notiek vienas studiju programmas viena studiju gada (kursa) ietvaros.

Kas nosaka rotācijas rezultātus?
Rotācijas rezultātus nosaka vidējā svērtā atzīme A un B daļas (fakultātes dome nosaka, kuru studiju programmu un studiju gadu vidējās svērtās atzīmes aprēķinā ņem vērā B daļas kursus) studiju kursos, kas iegūti iepriekšējā studiju gada rudens un pavasara semestrī.

Kādi ir īpašie gadījumi rotācijā?
Rotācijā ir 2 īpaši gadījumi - akadēmiskais atvaļinājums, ja tas pieteikts līdz attiecīgā semestra sākumam, un militārais dienests. Abos gadījumos students pēc pārtraukuma atgriežas studēt tajā pašā statusā, kādā tas bija pirms pārtraukuma. Pēc studiju gada šie studenti piedalās vienlīdzīgā konkursā ar citiem studentiem. Militāro dienestu beigušajiem ir jāatjaunojas studijām ne vēlāk kā vienu gadu pēc demobilizācijas.

Kādi ir termiņi rotācijā?
līdz katra gada 1.jūnijam fakultātes dome nosaka budžeta vietu skaitu nākamajam studiju gadam, kuru līdz 15.jūnijam apstiprina rektors
ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc pavasara semestra beigām Latvijas Universitātes informatīvajā sistēmā tiek apkopoti iepriekšējā studiju gada rezultāti
pēc rezultātu apkopošanas tos izsludina fakultātes dekāns.

Kā aprēķina vidējo svērto atzīmi?
studentu vērtējumu katra attiecīgā studiju gada studiju kursā (priekšmetā) sareizina ar attiecīgā studiju kursa (priekšmeta) kredītpunktu skaitu;
saskaita visus iegūtos reizinājumus;
izdala iegūto summu ar kredītpunktu skaitu.

Kā atšķiras vidējā svērtā atzīme no vidējās atzīmes?
Vidējās svērtās atzīmes aprēķinā iegūtā atzīme studiju kursā (priekšmetā), kurā ir 4 kredītpunkti, ir nozīmīgāka par atzīmi kursā ar 2 kredītpunktiem.

Kā notiek konkurss?
Sākot ar 2004./2005.akadēmisko gadu konkurss notiek vienā kārtā.
Visi studenti tiek sakārtoti Latvijas Universitātes informācijas sistēmā atbilstoši to vidējai svērtai atzīmei. Tiesības studēt budžeta vietās iegūst studenti ar augstāko vidējo svērto atzīmi.

Kas notiek, ja vidējā svērtā atzīme ir vienāda vairākiem studentiem?
Ja vairākiem studentiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme, tad priekšroka ir tiem, kas atbilst šādiem papildu kritērijiem prioritārā secībā:

  • iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme A daļas kursos;
  • iegūta augstāka vidējā atzīme A daļas kursos;
  • iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme B daļas kursos;
  • iegūta augstāka vidējā atzīme B daļas kursos.

Autorizējoties LU informatīvajā sistēmā, redzams paziņojums "Nepabeigta rotācija"
Tas nozīmē, ka rotācijas rezultātā ir mainījies finansējuma veids un reģistrācijas nedēļas laikā fakultātes dekanātā (PPF pie studiju programmas metodiķa) ir jāparaksta papildvienošanās.

Soli pa solim:

1. Iestājoties Latvijas Universitātē, katrs students ar Latvijas Universitāti noslēdz līgumu par studijām

2. Ziemas sesija

3. Vasaras sesija

4. Notiek konkurss. Rezultātu paziņošana - fakultātes dekāns izziņo konkursa rezultātus (tie ir pieejami LU mājas lapā un izvietoti fakultātes telpās līdz rudens semestra reģistrācijas nedējas beigām)

5. Apelācija - sūdzības par nepilnībām un pārkāpumiem rotācijā rudens semestra reģistrācijas nedēļas laikā iesniedzamas fakultātes dekānam

6. Gadījumā, ja rotācijas rezultātā mainās studiju finansējumu veids (no maksas uz budžetu vai otrādi), studentam obligāti jāparaksta papildvienošanās savā studiju līgumā.