Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Publikācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.09.2013

LATVISTIKA UN SOMUGRISTIKA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ
LATVIAN STUDIES AND FINNO-UGRISTICS AT THE UNIVERSITY OF LATVIA
(Rakstu krājums, © Latvijas Universitāte, 2010)

Redkolēģija

Ievads

LINDA APSE
Valodas morfoloģiskā, sintaktiskā un semantiskā apraksta konceptuāli atšķirīgais raksturs
Distinguishing the Conceptually Different Levels of Language Description - Morphology, Syntax and Semantics

ANITA BUTĀNE
Kalku analīze: pētījumi Latvijas Universitātē
Analysis of Calques: Studies within the University of Latvia

JURIS GRIGORJEVS
Latviešu valodas līdzskaņu klasifikācija
Classification of the Latvian Consonants

BAIBA IVULĀNE
Darbības vārds DERĒT modālā lietojumā
Modal Use of the Latvian verb DERĒT
‘to suit, to be useful’

ANDRA KALNAČA
Partikula it kā un modalitāte
Particle
it kā ‘as if’ and Modality

LIENE KALVIŠA
Atstāstījuma izteiksme un modalitāte
Relative Mood and Modality

ILZE LOKMANE
Vārdu secības funkcijas latviešu valodā
Functions of Word-Oder in Latvian

ANDA MEISTERE
Sieviešu dzimuma gramatiskie rādītāji publicistikā
Grammatical Indicators of Female Sex in Mass Media

EILA MUSTAPARTA
Helsingin Sanomien Latvia-metaforat vuoden 2009 alussa
Laikraksta ”Helsingin Sanomat” metaforas par Latviju 2009. gada sākumā
Metaphors about Latvia in the Newspaper
Helsingin Sanomat in the Beginning of 2009

GUNTA NEŠPORE
Neagensīvo pārvietošanās verbu semantiskā saistāmība: lokālas nozīmes semantiskās lomas
Semantic Valency of Non-agentive Motion Verbs: Semantic Roles with Local Meaning

KRISTĪNE RADJUŠKINA, INESE RADJUŠKINA
Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē (1920. gada jūnijs – 1940. gada jūnijs)
Janis
Endzelins in the University of Latvia (June 1920 - June 1940)

BAIBA SAULĪTE
Vārdu secības un aktuālā dalījuma pētījumi latviešu valodniecībā
Research into the Word Order and Functional Sentence Perspective in Latvian Linguistics

INTA URBANOVIČA
Paronīmi latviešu terminoloģijā
Paronyms in Latvian Terminology

LĪGA VOGINA
Teikuma dziļās un virsējās struktūras pētījumi Latvijas Universitātē
Sentence Deep and Surface Structure Investigations at the University of Latvia