Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.11.2018

Periodiskais izdevums "Valoda: nozīme un forma"         ENG

ISSN   2255-9256
e-⁠ISSN 2256-⁠0602
Krājums iekļauts MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL un Index Copernicus International datubāzē

DOI: dx.doi.org/10.22364/VNF


2018  Valoda: nozīme un forma 9. Gramatika un pragmatika / Language: Meaning and Form 9. Grammar and pragmatics

2017  Valoda: nozīme un forma 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums / Language: Meaning and Form 8. Grammatical and Lexical Variance in Language System
https://www.lu.lv/apgads/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/valoda-nozime-un-forma/valoda-nozime-un-forma-7/

2016  Valoda: nozīme un forma. 7. Gramatika un saziņa / Language: Meaning and Form 7. Grammar and Communication

2015  Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums / Language: Meaning and Form 6. Language System and Language Use

2014  Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā / Language: Meaning and Form 5. Oppositions in Syntax and Semantics

2014  Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā / Language: Meaning and Form 4. Boundaries of Categories in Grammar


2013  Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā / Language: Meaning and Form 3. Theory and Methodology in Latvian Linguistics

2012  Valoda: nozīme un forma 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu  valodas sistēmā / Language: Meaning and Form 2. Grammaticalization and Lexicalization in the System of Latvian

2009  Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda / Language: Meaning And Form. Mass Media LanguagePar krājumu

Rakstu krājumu „Valoda: nozīme un forma” izdod Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. Krājums iznāk reizi gadā, tajā tiek publicēti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem – gramatiku, pragmatiku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u. c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krājumā tiek apkopoti ikgadējo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkoto starptautisko konferenču un semināru materiāli. Krājums „Valoda: nozīme un forma” paredzēts gan zinātniekiem un universitāšu valodniecības kursu docētājiem, gan doktorantiem u. c. līmeņu studentiem, gan citiem interesentiem.

Visi krājumā ievietotie raksti ir divkārt anonīmi recenzēti.

Zinātnisko publikāciju ētika un nepienācīgas rīcības novēršana

Rakstu krājuma „Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form” materiāli atbilst Publikāciju ētikas komitejas Uzvedības kodeksā un vadlīnijās noteiktajiem zinātnisko publikāciju ētikas standartiem attiecībā uz visām publikāciju veidošanā iesaistītajām pusēm – autoriem, redaktoriem, recenzentiem un izdevēju.

Redaktori, redakcijas kolēģija, autori un recenzenti uzņemas atbildību ievērot publikāciju ētiku. Redakcijas kolēģijas pienākums ir novērst jebkādus publikāciju ētikas pārkāpumus. Redaktoru, redakcijas kolēģijas, autoru un recenzentu ētiskās uzvedības vadlīnijas ir balstītas COPE Žurnālu redaktoru rīcības kodā, sk. publicationethics.org/resources/code-conduct

1. Redaktora atbildība
Redaktors pieņem lēmumu par manuskripta publicēšanu, balstoties uz recenzentu vērtējumu. Redaktors pārliecinās, ka recenzentu viedoklis ir objektīvs un balstīts tikai uz saturu. Visi raksti tiek divkārt anonīmi recenzēti, un redaktors nodrošina recenzēšanas konfidencialitāti.
2. Recenzenta atbildība
Rakstu recenzēšanas gadījumā recenzents saglabā konfidencialitāti un objektivitāti. Recenzenta pienākums ir pārbaudīt atsauču pareizību un pārliecināties, ka visi izmantotie avoti ir nosaukti. Ja recenzents nav drošs par savu kompetenci vai arī saskata interešu konflikta pazīmes, viņa pienākums ir par to informēt redaktoru, lai varētu tikt pieaicināts cits recenzents.
3. Autora atbildība
Autori ievēro manuskriptu iesniegšanas prasības, kas ir pieejamas rakstu krājuma mājaslapā. Autori iesniedz oriģinālus rakstus, kas nav ne pilnībā, ne pa daļām publicēti vai iesniegti publicēšanai kaut kur citur.

Redakcijas kolēģija

Rakstu krājuma redaktore / Editor – Andra Kalnača, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
Rakstu krājuma redaktores vietniece / Assistant editor – Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Ilze Auziņa, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Ina Druviete, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte,
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Daiki Horiguchi, Iwate University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Karl Pajusalu, Tartu ülikool
Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas
Svetlana Polkovņikova, Daugavpils Universitāte
Ilze Rūmniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Kontakti

Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža 4a
Rīga LV-1050
LATVIJA
E-pasts:
kalnaca@latnet.lv; andra.kalnaca@lu.lv
ilokmane@latnet.lv; ilze.lokmane@lu.lv

Izdošanas principi