Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RES LATVIENSES
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.12.2017

RES LATVIENSES                ENG
ISSN-2256-0262

                  


RES LATVIENSES ir turpinājumsizdevums, kura ietvaros tiek publicētas monogrāfijas un rakstu krājumi, kas veltīti nozīmīgiem latviešu valodas, literatūras, folkloras, teātra un citu kultūras jautājumu izpētei. Izdevumu veido Latvijas Universitātes HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa.

Turpinājumizdevuma RES LATVIENSES mērķauditorija ir humanitāro zinātņu pētnieki un studenti, kā arī latviešu kultūras interesenti.

Izdevuma galvenais redaktors ir Ojārs Lāms.

Redakcijas kolēģija:
Sturla Berg-Olsen, Norvēģijas Valodas padome
Māra Grudule, Latvijas Universitāte
Andra Kalnača, Latvijas Universitāte
Regīna Kvašīte, Šauļu Universitāte
Linda Lauze, Liepājas Universitāte
Lidija Leikuma, Latvijas Universitāte
Valdis Muktupāvels, Latvijas Universitāte
Silvija Radzobe, Latvijas Universitāte

Katram atsevišķam izdevumam ir savs atbildīgais zinātniskais redaktors (viens vai vairāki) un rakstu krājuma gadījumos zinātniskais redaktors-sastādītājs (viens vai vairāki). Redakcijas kolēģijas darba zinātniskai stiprināšanai atsevišķiem izdevumiem redakcijas kolēģija var tikt paplašināta ar pieaicinātiem ekspertiem.

Rakstu krājumos publicētie raksti ir divkārt anonīmi recenzēti. Monogrāfijas tiek recenzētas atklāti, recenzentu vārdi tiek norādīti aiztitullapā un recenzenti nedrīkst pārstāvēt monogrāfijas autora darba vietu.

Zinātnisko publikāciju ētika un nepienācīgas rīcības novēršana

Turpinājumizdevuma RES LATVIENSES materiāli atbilst Publikāciju ētikas komitejas Uzvedības kodeksā un vadlīnijās noteiktajiem zinātnisko publikāciju ētikas standartiem attiecībā uz visām publikāciju veidošanā iesaistītajām pusēm – autoriem, redaktoriem, recenzentiem un izdevēju.

Redaktori, redakcijas kolēģija, autori un recenzenti uzņemas atbildību ievērot publikāciju ētiku. Redakcijas kolēģijas pienākums ir novērst jebkādus publikāciju ētikas pārkāpumus. Redaktoru, redakcijas kolēģijas, autoru un recenzentu ētiskās uzvedības vadlīnijas ir balstītas COPE Žurnālu redaktoru rīcības kodā, skat. http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Redaktora atbildība

Redaktors pieņem lēmumu par manuskripta publicēšanu, balstoties uz recenzentu vērtējumu. Redaktors pārliecinās, ka recenzentu viedoklis ir objektīvs un balstīts tikai uz saturu. Turpinājumizdevums publicē gan rakstu krājumus, gan monogrāfijas un abos gadījumos recenzēšanas process ir atšķirīgs. Raksti rakstu krājumiem tiek divkārt anonīmi recenzēti un redaktors nodrošina recenzēšanas konfidencialitāti. Monogrāfiju gadījumā divkārša recenzēšana ir atklāt, bet redaktoram jānodrošina, ka recenzenti un autors nestrādā vienā un tajā pašā darba vietā. Monogrāfiju gadījumā recenzentu vārdi tiek publicēti grāmatas aiztitullapaā.

Recenzenta atbildība

Rakstu recenzēšanas gadījumā recenzents saglabā konfidencialitāti un objektivitāti. Recenzenta pienākums ir pārbaudīt atsauču pareizību un pārliecināties, ka visi izmantotie avoti, ir nosaukti. Ja recenzents nav drošs par savu kompetenci vai arī saskata interešu konflikta pazīmes, viņa pienākums ir par to informēt redaktoru, lai varētu tikt pieaicināts cits recenzents.

Autora atbildība

Autori ievēro manuskriptu iesniegšanas prasības, kas ir pieejamas turpinājumizdevuma mājaslapā. Autori iesniedz oriģinālus darbus un rakstu gadījumā tie nav ne pilnībā, ne pa daļām publicēti vai iesniegti publicēšanai kaut kur citur. Monogrāfiju gadījumā daļēja manuskripta publicēšana citviet ir pieļaujama. Monogrāfijas var tikt veidotas no atsevišķiem citviet publicētiem materiāliem.

Prasības manuskriptu noformējumam

1. Materiāli tiek publicēti latviešu un angļu valodā. Monogrāfijām latviešu valodā tiek pievienots kopsavilkums angliski ar atslēgvārdiem. Rakstu krājumu gadījumā kopsavilkums ar atslēgvārdiem raksta valodā ir raksta sākumā, otrā valodā – raksta beigās.

2. Visi materiāli tiek divkārt recenzēti.

3. Teksta noformējums:

a) Times New Roman, burtu izmērs 12, intervāls 1,5;

b) teorētiskās literatūras atsauces un norādes – tikai tekstā apaļajās iekavās, norādot autora uzvārdu oriģinālrakstībā, publikācijas gadu, aiz komata lappusi, piem., (Paegle 2003, 148), (Nītiņa, Grigorjevs 2013, 305), (Biber et al. 2007, 211);

c) ja ir atsauces uz vairākiem viena autora vienā gadā izdotiem pētījumiem, atsaucē (un arī literatūras sarakstā) aiz gada skaitļa pievienojams a, b, c, piem., (Paegle 2003a, 148);

d) citāti tekstā pēdiņās (nekursivēti).

4. Tekstā analizētie piemēri:

a) numurējami ar (1), (2, (3) utt.;

b) kursivējami un, ja iespējams, nošķirami jaunā rindkopā;

c) piemēru tulkojums vai skaidrojums liekams vienpēdiņās, piem., igauņu val. hakkas õpetajaks ‘kļuva par skolotāju’;

5. Tabulas, shēmas, attēli u. c. tekstā numurējami, tiem dodami nosaukumi un avotu norādes.

6. Literatūras saraksta noformējums:

a) atsevišķi alfabēta kārtībā (pēc autoru/redaktoru uzvārdiem) dodami avoti un teorētiskā literatūra (tikai tie darbi, uz kuriem ir atsauces tekstā);

b) grāmatas:

Paegle, Dzintra. 2003. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga: Zinātne.

Gramatiku, vārdnīcu u. c. bibliogrāfija dodama pēc zinātniskā redaktora vai sastādītāja vārda, ja tāda nav – pēc pirmā autora vārda kopā ar et al. (arī tekstā lietojamas atsauces pēc redaktora vai pirmā autora uzvārda; nosaukumu abreviatūras nav izmantojamas):

Nītiņa, Daina, Grigorjevs, Juris (red.). 2013. Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Biber, Douglas et al. 2007. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Ja gramatikā u. tml. īpaši nepieciešams atsaukties uz atsevišķa autora rakstītu daļu:

Lauze, Linda. 2013. Mutvārdu teksta sintakse. Nītiņa, Daina, Grigorjevs, Juris (red Latviešu valodas gramatika..). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 923–955.

c) raksti:

Kvašīte, Regīna. 2004. Internacionālie lietišķie termini latviešu un lietuviešu vārdnīcās. Linguistica Lettica. 13. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 140–152.

d) literatūra (arī teksti/piemēri/atsauces) kirilicā transliterējami latīņu burtiem (sk., piem., translit.cc ).

7. Ja nepieciešams, pirms literatūras saraksta dodams saīsinājumu un apzīmējumu saraksts.

8. Redakcijas adrese:

Latvistikas un baltistikas nodaļa
Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža 4a
Rīga LV-1050
LATVIJA

E-pasts: ojars.lams@lu.lv