Rusistikas centrs

Rusistikas centrs ir dibināts 2006. gadā, lai veicinātu rusistikas pētniecību dažādās humanitāro zinātņu sfērās (folkloristikā: tradicionālajā un mūsdienu kultūrā, literatūrzinātnē, valodniecībā, mākslas zinātnē u.c.).

Centra mērķis ir veikt starpdisciplinārus, modernus un kvalitatīvus pētījumus rusistikas jomā kulturoloģijā un filoloģijā, pētījumu rezultātus integrēt akadēmiskajā izglītībā un popularizēt sabiedrībā. Centra uzdevumi ir:   •  veikt sistemātiskus rusistikas pētījumus kā vienas kultūras, tā starpkultūru ietvaros; 
  •  izstrādāt un realizēt starpdisciplinārus pētījumu projektus atbilstoši Centra profilam; 
  •  publicēt pētījumu rezultātus Latvijā un ārzemēs;
  •  veidot sadarbību ar citām zinātniskām institūcijām un organizēt kopīgas zinātniskas u.c. programmas;
  •  organizēt zinātniskās konferences un seminārus atbilstoši centra profilam;
  •  organizēt Latvijas rusistu stažēšanos Krievijas Federācijas zinātniskajos centros;
  •  atbalstīt jaunos zinātniekus un iesaistīt tos starptautiskajā apritē. Centrs veic daudzlīmeņu un daudzaspektu krievu valodas un krievu literatūras izpēti diasporas apstākļos, pēta konkrētus (folkloras, literatūras, valodas u.c.) un vispārīgus, gan iekšteritoriāla, gan eksteritoriāla rakstura, kultūras kontaktus (Latvija – Baltija – Krievija – Eiropa).
Centra galvenie darbības virzieni ir:    •  Latvijas iedzīvotāju komunikatīvās apziņas un modernās runas kultūras izpēte sociokultūras interferences aspektā;
  •  valodas izmaiņas masu komunikācijas jomā;
  •  plaša spektra krievu un latviešu savstarpējās lingvokultūras ietekmes izpēte;
  •  krievu un latviešu valodu savstarpējās ietekmes izpēte mazajās sociālajās grupās;
  •  Latvijas krievu folkloras izpēte un folkloras materiālu vākšanas organizācija;
  •  pētījumi jomā «krievu literatūra Latvijā»;
  •  kultūras pierobežas problēmas – «krievu valoda un literatūra kultūru krustcelēs» vispusīga estētiskā un sociokultūras izpēte, kā arī krievu un Baltijas (arī plašāk - Eiropas) valodu un literatūru salīdzinoši sastatāmais aspekts;
  •  Latvijas krievu literatūras tulkojumu sistematizācija, tulkojumu analīze (literārais un valodiskais aspekts).

Centra vadītāja prof. Ludmila Sproģe