Vācu filoloģija - bakalaura studiju programma

Programma būs pievilcīga visiem, kuriem ir jau vācu valodas zināšanas un tiem, kuri:

  1. interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas „vāciskajās” valstīs un reģionos;
  2. savus nākotnes nodomus saista ar padziļinātām vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir ļoti liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā;
  3. uzskata, ka profesionālajā dzīvē noderēs valodu zināšanas, kultūrzinātnes pamati, tulkošanas iemaņas un vispusīgs priekšstats par vācu literatūras attīstību un Vācijas vēsturi.

Programmas direktore

Dr. philol., Dr. phil., prof. Ineta Balode

Studiju programmā ir divi moduļi, kas paredz specializāciju valodniecībā un tulkošanā vai kultūrā un literatūrā. Moduļu kursus studē no trešā līdz sestajam modulim. Visi studenti, kuri apgūst ģermānistikas priekšmetus, studē vēl otru svešvalodu – angļu, spāņu, franču, zviedru vai citu.

Sadarbības projektu un Erasmus programmas ietvaros notiek studentu apmaiņas braucieni uz  Vācijas, Austrijas, Francijas, Lietuvas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Ungārijas universitātēm. Ar Freiburgas Universitāti (Vācija) noslēgta Ģermānistisko institūtu partnerība (GIP), ko finansē Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests (VAAD/DAAD) un kas paredz gan studentu, gan docētāju apmaiņu.

Darba iespējas: var strādāt jomās, kurās nepieciešama humanitārā izglītība un cilvēki ar labām vācu valodas zināšanām, piemēram, kā  vācu valodas pasniedzēji valodu apguves centros, tulki un tulkotāji tulkošanas birojos, tulkošanas/ kultūras projektu vadītāji, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts un privātajās institūcijās, kur nepieciešami vācu valodas un kultūras speciālisti.

Tālākās studijas: Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kas paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

pilna laika klātiene - 3 gadi

2019. rudens semestrī maksas vietas - 10. Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 16

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam vācu valodā;

Priekšrocības: Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (vācu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) vācu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums vācu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta vācu valodā.

Studiju programmas metodiķe Inna Budoviča, tālr. 6703 4914, e-pasts: inna.budovica@lu.lv

HZF darbojas rotācija – studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt budžeta vietu, valsts un mecenātu stipendijas.

Seko mums: facebook.com/LUGermanistika