Franču filoloģija - bakalaura studiju programma

Programma dod iespēju mācīties vienā no trim divvalodīgajiem moduļiem: franču-itāļu, franču-spāņu un franču-vācu.

Studijām var pieteikties reflektanti ar franču valodas priekšzināšanām un bez tām. Itāļu, vācu un spāņu valodas apguve ir paredzēta no iesācēju līmeņa. Programmai ir starpdisciplinārs raksturs, tā sniedz akadēmisko izglītību romānistikas un/vai ģermānistikas jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā un tulkošanā. Programmas mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, kompetentus un konkurētspējīgus valsts un privāto struktūru franču un itāļu/spāņu/vācu valodas speciālistus, kuri izprot romāņu un ģermāņu areāla valstu vidi un spēj integrēti izmantot iegūtās valodu, kultūru zināšanas un prasmes, kā arī praktiskās iemaņas tulkošanā un valodu didaktikā, darbojoties Latvijā un citviet Eiropā, kā arī ārpus tās.

Programma paredz studentu mobilitāti ERASMUS programmas ietvarā Francijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas un Vācijas augstskolās. Dažus lekciju kursus docē ārvalstu lektori.

Programmas direktore

1. kurss: valodu studijas (franču-spāņu, franču-itāļu, franču-vācu, latīņu); ekonomikas pamati; saskarsmes psiholoģija u.c.

2. līdz 4. kurss: romāņu un/ vai ģermāņu areāla studijas (literatūra, mākslas vēsture, ģeogrāfija); kursi profesionāliem nolūkiem (tulkošana, lietišķā valoda, romāņu valodu didaktika); akadēmiskās studijas un pētniecība (pētījumu metodoloģija, informācijas tehnoloģijas pētniecībā, ievads romānistikā, angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem) u.c.

Veiksmīga sadarbība ar Francijas, Šveices, Itālijas, Kanādas, Spānijas un Vācijas vēstniecībām, ar Baltijas valstu un Rietumeiropas augstskolām ir labs pamats ātrākai absolventu iesaistīšanai daudzveidīgajā Eiropas darba tirgū. Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas iespējams turpināt studijas Romāņu valodu un kultūru studiju maģistra studiju programmā, profesionālajās maģistra studiju programmās "Konferenču tulkošana" un "Rakstiskā tulkošana".

pilna laika klātiene - 4 gadi

2019. rudens semestrī maksas vietas - 25. Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 16

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts franču valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (franču valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Ja ir citu svešvalodu (franču, vācu, spāņu vai itāliešu) prasme, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti.

Studiju programmas metodiķe Inna Budoviča, tālr. 6703 4914, e-pasts: inna.budovica@lu.lv